ﭘﺴﺮ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﮎ ﻋﺎﺷﻖ ﺩﺧﺘﺮ ﺷﺪ ...

ﺭﻓﺖ ﻭ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺭﻭ ﻧﻴﻤﮑﺖ ﻧﺸﺴﺖ .....

ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ... 

ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ : ﺧﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﻱ؟؟؟

 ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ 

ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ : ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺩﺍﺭﻱ؟؟؟

 ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ 

ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ : ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭﻱ؟؟؟ 

ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ

ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ : ﺷﻐﻞ ﺩﺍﺭﻱ؟؟؟

ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ 

ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ : ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﭼﺎﮎ !

ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ : ﻭﻗﺘﻲ ﻳﻪ ﻭﻳﻼﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﻮ ﻭﻟﻨﺠﮏ ﺩﺍﺭﻡ

ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﭼﻴﮑﺎﺭ؟

ﻭﻗﺘﻲ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﺩﺍﺭﻡ

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﭼﻴﮑﺎﺭ؟ 

ﻭﻗﺘﻲ ﻳﻪ ﮐﺎﺭﺧﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﻡ

ﭘﻮﻝ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﭼﻴﮑﺎﺭ؟

ﻭﻗﺘﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰﺭﮔﻢ 

ﺷﻐﻞ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﭼﻴﮑﺎﺭ؟ 

ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ : ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ : ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﭼﺎﮎطبقه بندی: عاشقانه، 
برچسب ها: عاشقی، عجیب غریب، دخترانه، پسرانه، جملات عاشقانه، پست های فیس بوک،  

تاریخ : شنبه 27 اردیبهشت 1393 | 08:00 ب.ظ | نویسنده : 0mehdi0 | نظرات

..........

..........

[RB:Blog_And_Post_Title]